O nás

Montgas, s.r.o. – naša ponuka

Naša firma bola založená v roku 1992. Spočiatku sme sa venovali plynofikácii rodinných domov a zemným prácam. Časom, ako sa firma rozvíjala, rozširovala sa aj ponuka poskytovaných prác. V súčasnej dobe je hlavným cieľom firmy budovanie vodovodov, plynovodov a kanalizácií. Veľký podiel firmy tvoria práce pri výstavbe bytových a polyfunkčných objektov. Tieto objekty napájame na všetky inžinierske siete (voda, plyn, kanalizácia, kúrenie). Prevádzame aj vnútorné inštalácie a končíme až dodávkou a montážou zariaďovacích predmetov (WC, batérie, kotle, radiátory a pod.). Už niekoľko rokov využívajú naše služby hlavne firmy ako: METROSTAV SK a.s., Slovenský plynárenský priemysel, Ingsteel s. r. o., mestské a obecné úrady. Veľkým prínosom firmy je, že pre realizáciu zadaných stavieb má naša firma všetky potrebné oprávnenia a pracovníci s potrebnými osvedčeniami sú naši zamestnanci.Máme dlhoročnú skúsenosť s dodávkou a montážou:

 • NTL a STL plynovodov
 • vodovodov a vodovodných prípojok
 • kanalizácií a kanalizačných prípojok
 • rekonštrukcie a budovanie nových teplovodov predizolovaným potrubím
 • opravy, rekonštrukcie a budovanie nových plynových kotolní
 • opravy, rekonštrukcie a budovanie nových ZTI – voda, odpad
 • opravy, rekonštrukcie a budovanie nových kúrení
 • zemné práce

Certifikáty ISO a Osvedčenia

Integrovaný systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva, oprávnenia tlakové a plynové…

  

Referencie

Naša firma realizovala okrem iných aj tieto stavby:
REFERENCIE

Naša firma realizovala okrem iných aj tieto stavby:

Plynofikácia – obec Norovce 1998 – budovanie hlavného plynovodu, zemné práce
Plynofikácia – obec Solčianky 1999-2000 – zemné práce – pretláčanie pod vozovky, plynofikácia rodinných domov
Rekonštrukcia plynovodu – ul. Pod Kalváriou 2004 -zemné práce, montáž STL a NTL plynovodu
Práce na tepelnom kanály 2004 – Topoľčany blok č. 220
Vnútorná plynoinštalácia, vodoinštalácia a odpady 2005 – Topoľčany, blok č. 214
Plynové a vodovodné prípojky 2005 – Topoľčany, blok č. 220, 221, 214
Nitra – Mlynárce blok č. 302, 303 2005 – práce na tepelnom kanály
MO SR Posádková správa Topoľčany 2000 – Jaselské kasárne – údržba, oprava a novobudovanie vodovodov, plynovodov, kanalizácií a kúrenia
TOPNAD, a. s., Topoľčany 2004 — vybudovanie nového vodovodu, kanalizácií a plynovej prípojky, vybudovanie kúrenia a plynovej kotolne
Plynofikácia – obec Veľké Ripňany – vybudovanie nového uličného plynovodu DN 63 vrátane 10-tich prípojok pre rodinné domy
vybudovanie uličného a požiarneho vodovodu DN 100 vrátane dvoch požiarnych hydrantov
STN plynové prípojky pre SPP, a. s. – RC – JUH, LC Nitra 2005 – STL a NTL plynové prípojky pre kategóriu obyvateľstvo, vrátane kompletných stavebno-montážnych prác, napojenie prípojky, vyhotovenie technicko-právnej dokumentácie a porealizačného zamerania
Zuberec – Hotel Osobitá 2006 – zdravotechnika, ústredné kúrenie a rozvod plynu
88 bytová jednotka Topoľčany – 2005- 2006 prekládka vodovodu, vonkajšia kanalizácia, rozvod NTL plynu + prípojky
Polyfunkčný dom Dunajská Streda 2007-2008 -vonkajšia kanalizácia, plynová prípojka, zdravotechnika, plynoinštalácia, ústredné vykurovanie Materská škola ul. J. Kráľa Topoľčany 2008 – kompletná rekonštrukcia plynovej kotolne 150 kw s použitím kotlov Protherm
Základná umelecká škola Topoľčany 2008 – vybudovanie zdroja tepla – kompletná rekonštrukcia plynovej kotolne 150 kw s použitím kotlov Viessmann
Bytový dom Nová Baňa – 55 bytová jednotka 2007-2008 – zdravotechnika, vodovod a vodovodné prípojky, zaolejovaná kanalizácia a kanalizačné prípojky
CE 7 VELUX WINDOWS Factory Partizánske 2008-2009 – vnútroareálový plynovod, stlačený rozvod vzduchu

GALÉRIA

Kontakt

Máte otázky, alebo záujem o naše služby?

SÍDLO:

Montgas s.r.o.

Tribečská 1540

955 01 Topoľčany

Tel./fax:

038/532 10 44

MENO:

Minárik Miloslav

Minárik Vladimír

Kotrus Ladislav

Mináriková Martina

Bugárová Petra

Miková Katarína

ZARADENIE :

Konateľ

Konateľ

Technik

Personalistika

Ekonómia

Správa ISO

Tel. kontakt:

0905 578 839

0905 578 642

0918 647 922

038/5321044

038/5321044

038/5321044

Kontaktujte nás:

Naplánujte si k nám cestu:

Ochrana osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb v podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

Spoločnosť MONTGAS, s.r.o. spracúva za účelom realizovania svojich obchodných činností osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom v informačných systémoch osobných údajov Účtovníctvo a Zmluvy s obchodnými partnermi.

 

 1. Informačný systém Účtovníctvo

1.1 účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovnej agendy spoločnosti MONTGAS, s.r.o.

1.2 právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. c): osobitný zákon / zákony:

–  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

1.3. Kategórie dotknutých osôb:

 • zamestnanci spoločnosti MONTGAS, s.r.o.,
 • fyzické osoby,
 • obchodní partneri spoločnosti MONTGAS, s.r.o.,
 • štatutárni zástupcovia obchodných partnerov spoločnosti MONTGAS, s.r.o.,
 • zamestnanci obchodných partnerov spoločnosti MONTGAS, s.r.o.

1.4 Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb:

 • meno, priezvisko, titul,
 • názov a adresa firmy / adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • podpis,

– číslo bankového účtu fyzickej osoby.

 

 1. Informačný systém Zmluvy s odberateľmi

2.1 účelom spracúvania osobných údajov je realizácia obchodnej činnosti firmy MONTGAS, s.r.o.,

2.2 právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) zákona: zmluvný / predzmluvný vzťah,

2.3 kategórie dotknutých osôb:

– obchodní partneri spoločnosti MONTGAS, s.r.o.,

– štatutárni zástupcovia obchodných partnerov spoločnosti MONTGAS, s.r.o.,

2.4 zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • meno, priezvisko, titul,
 • podpis,
 • názov a adresa firmy,
 • pracovná pozícia,
 • telefónny kontakt,

– adresa elektronickej pošty.

 

 1. Vyhlásenie spoločnosti MONTGAS, s.r.o.:

– spoločnosť MONTGAS, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba počas doby trvania účelu spracúvania uvedeného v bode 1.1 alebo 2.1; dokumenty s osobnými údajmi dotknutých osôb budú po skončení účelu spracúvania uchovávané počas trvania úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov; po skončení úložnej doby budú zlikvidované,

– spoločnosť MONTGAS, s.r.o. nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iné účely ako je uvedené v bodoch 1.1 a 2.1, spracúvať ich v rozsahu nad rámec uvedený v bodoch  1.4 a 2.4, a zverejňovať,

–  spoločnosť MONTGAS, s.r.o. nebude poskytovať, prípadne sprístupňovať osobné údaje dotknutých osôb iným subjektom s výnimkou tých subjektov, ktorým je v  súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie povinná ich poskytovať; osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do iných krajín mimo Slovenskej republiky.

 

 1. Práva dotknutých osôb:

Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1.1 až 1.4, 2.1 až 2.4 a 3 majú dotknuté osoby v súlade so zákonom voči spoločnosti MONTGAS, s.r.o. právo:

 • podľa § 21 požadovať prístup k osobným údajom a namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
 • podľa § 22 na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • podľa § 23 na výmaz osobných údajov,
 • podľa § 24 na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa §100.

 

Miloslav Minárik, štatutárny zástupca spoločnosti MONTGAS, s.r.o.